วิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปลรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจร เพื่อยกระดับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG Economy

Details

FontNews

     วันที่ 4 เมษายน 2566 นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 4  มอบหมายให้ นายวีระพล พิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระเบียบและข้อควรรู้ในการใช้ ชีวภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535 ในโครงกาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจรเพื่อยกระดับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง   BCG  Economy   วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการผลิตทางการเกษตรและให้เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงเกษตรกรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้จัดกิจกรรมสร้างทีมวิทยากรพี่เลี้ยงเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการผลิตทางการเกษตร ณ อุบลน้ำซับรีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 25 อำเภอ อำเภอละ 1 ราย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด 5 ราย รวม 30 ราย

126653  126654 
 126655 126515 
 126672  126671

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.