สวพ.4 จัดอบรมสารวัตรเกษตรอาสา ประจำปี 2566

Details

FontNews

                   วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ นำโดย นายวีระพล พิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสารวัตรเกษตรอาสา กรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาสมัคร สาขาสารวัตรเกษตรอาสาให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกซื้อ การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อีกทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร เป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ (อกษ.) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยดำเนินการจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเมืองอุบลราชธานี​ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้ารับ และผ่านการฝึกอบรม จำนวน 30 คน

2426272 2427112
2426263 2426268
2426273 2426262
2424517 2426249
2426255 2427110
2427115 2427114
2427113 2427111
2426257 2426258
2425944 2425945
2425948 2425947
2427091

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.