ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

รายละเอียด

S  14647308 0

              วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้ นายจิตติชัย ใหญ่ผา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดย สวพ. 4 ได้ให้บริการคลินิคพืช และแจกจ่ายชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมงาน

S  14647299 0

S  14647302 0

S  14647301 0

S  14647303 0

S  14647304 0

S  14647305 0

S  14647306 0

S  14647307 0

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.