บริการวิชาการด้านพืชตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

Details

temp cf3431cb0d9a9e7e53b173d3df164e307 4917141038118006896 962660061425294

         วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี มอบหมายให้นายไพรัตน์ เทียบแก้ว นักวิชาการเกษตร และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านพืชตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ สำนักสงฆ์บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชน  โดย สวพ. 4 ให้บริการประชาชนด้านการผลิตพืชโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งแจกจ่ายชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพให้เกษตรกรนำไปใช้ในการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

temp cf3431cb0d9a9e7e53b173d3df164e307 4917141038118006896 962660168599986

temp cf3431cb0d9a9e7e53b173d3df164e307 4917141038118006896 962660229025217

temp cf3431cb0d9a9e7e53b173d3df164e307 4917141038118006896 962660374465140

temp cf3431cb0d9a9e7e53b173d3df164e307 4917141038118006896 962660280960332

temp cf3431cb0d9a9e7e53b173d3df164e307 4917141038118006896 962660339258217

temp cf3431cb0d9a9e7e53b173d3df164e307 4917141038118006896 962660347544601

temp cf3431cb0d9a9e7e53b173d3df164e307 4917141038118006896 962660263198448

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.