การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืชและแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

Details

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 26

         วันที่ 25 กันยายน​ 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืชและแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ณ ห้องประชุม 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีจำนวนแปลงในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 เข้าขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 662 แปลง และแปลงที่ขอรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 104 แปลง​

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 25

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 15

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 10

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 14

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 24

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 23

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 22

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 1

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 2

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 3

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 4

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 5

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 6

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 7

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 8

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 9

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 11

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 12

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 13

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 16

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 17

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 18

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 19

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 20

LINE ALBUM ประชุมcc25966 ๒๓๐๙๒๗ 21

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.