สวพ.4 ตรวจประเมินแปลงเกษตรกรดีเด่น สาขาการใช้วิชาเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ประจำปี 2567

รายละเอียด

S 100179983 0

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินแปลงเกษตรกรดีเด่น สาขาการใช้วิชาเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ประจำปี 2567 ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมตรวจประเมินประกอบด้วย นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผอ.ศวพ.สุรินทร์ นางสนิทพิมพ์ สิมมาทัน ผอ.ศวพ.มหาสารคาม นางสาวรัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ ผอ.ศวพ. นครราชสีมา นางนาตยา จันทร์ส่อง ผอ.กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต นายอิทธิพล บ้งพรม ผอ.กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ นางทิตติยา ธานี ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้ร่วมสังเกตการณ์ นางรัตติยา พวงแก้ว ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ นายอภิชาติ เมืองซอง ผอ.ศวพฺยโสธร ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมตรวจประเมินแปลงของ นางสาวเพลินจิต คำปลิว ณ บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลไปพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ทำแปลงเกษตรกล้วยหอมทองส่งออกประเทศญี่ปุ่น และ จังหวัดสุรินทร์ ตรวจประเมินแปลงของ นายปณิธาน ประทีปรัตน์ ณ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 11 บ้านหนองขุนศรี ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ทำการเกษตรการเพาะเห็ดครบวงจร

S 100179978 0

S 100179976 0

S 100179979 0

S 100179980 0

S 100179981 0

S 100179982 0

S 100179984 0

S 100179986 0

S 100179988 0

S 100179989 0

S 100179990 0

S 100179991 0

S 100179992 0

S 100179994 0

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.