สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรแม่นยำ สู่เกษตรไทยมูลค่าสูง” ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

1

        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 พร้อมผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวพ.4 และหน่วยงานเครือข่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ด่านตรวจพืชช่องเม็ก ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรแม่นยำ สู่เกษตรไทยมูลค่าสูง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ การสาธิตความรู้ด้านการเกษตร การจัดแสดงนิทรรศการด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ในส่วนจัดแสดงกรมวิชาการเกษตรประกอบด้วย นิทรรศการชีวภัณฑ์ งานวิจัยการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล นิทรรศการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ Q Shop การแสดงนิทรรศการการขอรับรอง GAP พืชอินทรีย์ การส่งออกสินค้าไปสาธารณรัฐประชาชนจีน  การนำเข้าส่งออกพืชและปัจจัยการผลิตผ่านด่านตรวจพืช นิทรรศการพืชไร่ พืชสวนได้นำเมล็ดพันธุ์ผักและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอมแดงศรีสะเกษ การแจกจ่าย​ชีวภัณฑ์​ ปุ๋ย​ชีวภาพ​ กล้า​พันธุ์​ผัก การจำหน่ายผลผลิต และการแปรรูปกาแฟ รวมทั้งนิทรรศการและการสาธิตด้านการเกษตรตลอดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจาก​เกษตรกร​และ​ประชาชน​ทั่วไป​ผู้เข้าชมงานตลอดทั้งวัน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.