การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 2/2567 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

Details

73172 0

          วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 นายขจรวิทย์ พันธ์ุยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจำนวนแปลงในเขตรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เข้าขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 700 แปลง และแปลงที่ขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 47 แปลง

73173 0

73174 0

73175 0

73176 0

73177 0

73178 0

73179 0

73180 0

73181 0

73182 0

73183 0

73184 0

73185 0

73186 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.