งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหลังนา

Details

สวพ.4 ร่วมกับเทศบาลตำบลนาส่วง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหลังนา ในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2557 ณ สนามเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธัดชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  ซึ่งมี นายประจญ  ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาส่วง กล่าวต้อนรับ และ ดร.อุดม  คำชา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จำนวน 2,000 คน ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฯลฯ

a b
c d
f g
h i
j k
l m
n o
p q
r s
t u
v x
y z
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.