งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

Details

1

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง  ร่วมให้บริการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2557  ณ  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  ตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.