โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร

Details

1 resize

     สว.พ.4  โดยนางนวลจันทร์  ศรีสมบัติ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ แทน ผอ.สว.พ.4 เข้าร่วมงานพิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557 ให้แกเกษตรกร อ.พิบูลมังสาหาร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนนโยบายปรองดองสมานฉันฑ์ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยวันที่ 2 ก.ค. 2557 ทำพิธีมอบ ณ ห้องประชุม อ.พิบูลมังสาหาร มี พลตรีวิษณุ  ไตรภูมิ ผบ.ทบ.ที่22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานพิธีมอบ และวันที่ 3 ก.ค. 2557 ทำพิธีมอบ ณ ห้องประชุม อ.ตระการพืชผล มีนายอุดร  ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบ

 

1 resize  2 resize 
3 resize  4 resize 
5 resize  6 resize 
7 resize  8 resize 
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.