แบบฟอร์มขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต(อับเดตล่าสุด)

รายละเอียด

แบบฟอร์มขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิตสวพ.4 icon new

1) แบบฟอร์มของส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

1.1)แบบฟอร์มหนังสือขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์(สำหรับภายในหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร)

1.2)แบบฟอร์มหนังสือขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์(สำหรับเกษตรกร/นักศึกษา/หน่วยงานภายนอกกรมฯ)

2) แบบฟอร์มประกอบการนำส่งตัวอย่างแยกตามรายการตรวจวิเคราะห์
    (ผู้ส่งตัวอย่างจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดตัวอย่างทุกครั้ง ประกอบแบบฟอร์มขอส่งตัวอย่างในข้อ 1)

2.1) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างดินและน้ำเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์

2.2) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างพืชเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารความชื้น และน้ำหนักแห้ง

2.3) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพืชและปัจจัยการผลิต*

2.4) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์วัตถุอันตรายทางการเกษตร *

2.5) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิตพืชและปัจจัยการผลิต

2.6) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างพืชเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช

2.7) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์โลหะหนักในผลผลิตพืชและปัจจัยการผลิต

2.8) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์ปุ๋ย*

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ 

1) ผู้ส่งตัวอย่างกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์ตามแบบฟอร์มที่ 1.1 (สำหรับหน่วยงานในกรม) หรือแบบฟอร์มที่1.2(สำหรับเกษตรกร/นักศึกษา/หน่วยงานภายนอกกรมฯ) 

2) ผู้ส่งตัวอย่างต้องกรอกแบบฟอร์มประกอบการนำส่งตัวอย่างตามชนิดรายการที่จะตรวจวิเคราะห์ทุกครั้ง ตามแบบฟอร์มที่2  (2.1-2.8) ขึ้นอยู่กับว่าต้องการตรวจวิเคราะห์อะไรบ้าง 

  (หากไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ 2 ห้องปฏิบัติการจะไม่ดำเนินการตรวจวิเคราะห์) 

   * หมายเหตุเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025

ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โทรศัพท์/โทรสาร 045-252858

Time

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.