แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตขายปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ควบคุม

Details

แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
     - คำขอต่ออายุเมล็ดพันธุ์PA form PP1-10
      - คำขอย้ายสถานที่เมล็ดพันธุ์PA form PP12
      - คำขอรับใบแทนPA form11
      - คำขออนุญาตเมล็ดพันธ์PA form PP1-1

แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร
     - คำขอต่ออายุใบอนุญาตHAFORM11
      - คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายHAFORM10

แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับปุ๋ย
     - คำขอต่อออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยFEFORM02
      - คำขออนุญาตขายปุ๋ยFEFORM01
      - แบบแจ้งรายการชนิดและปริมาณปุ๋ยที่มีอยู่ในครอบครองFEFORM03
      - หนังสือมอบอำนาจFEFORM04

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.