องค์ความรู้การปลูกข้าวโพดฟักสดหลังนาและการปลูกถั่วลิสงหลังนา ในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่

Details

icon newดาวน์โหลดองค์ความรู้การปลูกข้าวโพดฟักสดหลังนาและการปลูกถั่วลิสงหลังนา ในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 pdf  ลิงค์ที่ 1 pdf  ลิงค์ที่ 2 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.