กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย

รายละเอียด
หมวด: กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 13:47
เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา
ฮิต: 345

มีหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนงานและงบประมาณประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด

2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสาสารบรรณ งานงบปรมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคลและงานธุรการทั่วไป