กลุ่มวิชาการ

Details
Category: กลุ่มวิชาการ
Published on Thursday, 13 September 2018 14:58
Written by กิตติภัทร บุคจำปา
Hits: 819

มีหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา พืช ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถาพพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

2. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง