วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่

รายละเอียด
vision oard4
vision-01

     

เป็นองค์กรนำด้านวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

 

 

vision-02
 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • ผลิตเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์หลักพืชเศรษฐกิจ
 • บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช และสารพิษตกค้างในผลผลิตพืช
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
 • บริการให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการผลิตพืช 
vision-03
 • วางแผนวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • ให้บริการ วิเคราะห์ ตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมี ผลิตภัณฑ์พืช และตรวจรับรองสินค้าเกษตร
 • เป็นศูนย์บริการข้อมูลวิชาการด้านการผลิตพืช
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช
 • เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

หน้าที่ของหน่วยงานภายใน :-

กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดทำแผนงานและงบประมาณ บริหารงานสารบรรณ งานการเงินบัญชี งานพัสดุ

  งานบุคคลและงานธุรการทั่วไป

- ประสานงานกับจังหวัด เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดในเขตรับผิดชอบ

 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

- วางแผน และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตพืชและระบบเกษตร

- ให้บริการทางวิชาการด้านพืชแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ 

กลุ่มวิชาการ

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพืช ระบบการปลูกพืช ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และแก้ไขปัญหาด้านการ

   ผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

- ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ 

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

- วิจัย และพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

- ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและตรวจรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช

   และมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

- ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ 

กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ

- กำกับ ควบคุม ดูแล พระราชบัญญัติที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ

  (พ.ร.บ.ปุ๋ย, วัตถุอันตราย, พันธุ์พืช)

- ออกใบอนุญาตจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

- ตรวจร้านผู้ประกอบการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

- การดำเนินงานสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

- ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล พ.ร.บ.ปุ๋ย, วัตถุอันตราย, พันธุ์พืช

- การดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย, วัตถุอันตราย, พันธุ์พืช

หน้าที่ของหน่วยงานเครือข่าย :-

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

- พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช

- ให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และภาคเอกชนทั่วไป

- ผลิตเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์หลักพืชเศรษฐกิจ 

ศูนย์พัฒนาการเกษตร

- ประสานการดำเนินงานโครงการภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.