สายตรงงานบริการ

Details

สายตรงงานบริการ สวพ.4

0-4595-9669

- ขอใบรับรอง GAP
- ขอใบรับรอง GMP
- ขอใบรับรอง พืชอินทรีย์
ต่อ 407

- ขอใบอนุญาตขาย วัตถุอันตราย/ปุ่ย/เมล็ดพันธ์ุ
ต่อ 429

ห้องปฏิบัติการ
- ตรวจสารพิษตกค้าง
- ตรวจวิเคราะห์โรคพืช
- ตรวจวิเคราะห์ ดิน น้ำ ปุ๋ย
ต่อ 406

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.