กลุ่มบริการวิชาการ

นางสาวพักตร์ทิพา เดชพละ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานตรวจรับรอง GAP/อินทรีย์

งานตรวจรับรอง GAP/อินทรีย์

งานควบคุมตามพระราชบัญญัติ และงานพันธุ์พืช

นางดวงใจ ไชยสัจ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายนพดล กำยาน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นายธนากร เกตบุตร
นักวิชาการเกษตร

นายธีรวุธ เล่อขะย้อน
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางวัฒนาภรณ์ เรืองศรีมั่น
นักวิชาการเกษตร
นายวัลลภ เวฬุวนารักษ์
เจ้าพนักงานการเกษตร