กลุ่มวิจัยและพัฒนา

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นายประภาส แยบยน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายประภาส แยบยน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวธนาภรณ์ สุภักษร
นักวิชาการเกษตร
นายฐากูร พูลเพิ่ม
นักวิชาการเกษตร
นายธนัท ฑีฆะสุข
เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวพักตร์ทิพา เดชพละ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเนตรชนก พวงดอกไม้ นักวิชาการเกษตร
นางชวนพิศ ชูรัตน์
นักวิชาการเกษตร
นายชนะศักดิ์ อาษาขันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพรรษา มนต์แข็ง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวชไมพร กุลวันดี
นักวิชาการเกษตร
นายชาญยุทธ หงส์มาลัย
เจ้าพนักงานการเกษตร