กลุ่มวิจัยและพัฒนา

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นายประภาส แยบยน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายประภาส แยบยน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายฐากูร พูลเพิ่ม นักวิชาการเกษตร

นายธนัท ทีฆะสุข
เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวพักตร์ทิพา เดชพละ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเนตรชนก พวงดอกไม้ นักวิชาการเกษตร
นางชวนพิศ ชูรัตน์
นักวิชาการเกษตร

นางสาวพรรษา มนต์แข็ง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวชไมพร กุลวันดี
นักวิชาการเกษตร
นายชาญยุทธ หงส์มาลัย
เจ้าพนักงานการเกษตร