ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.ใบคำขออนุญาตขาย เมล็ดพันธ์ควบคุม

1.1 คำขออนุญาตเมล็ดพันธ์ (ขอใหม่) พ.พ.1  

1.2 คำขอต่ออายุเมล็ดพันธุ์ พ.พ.10

2.ใบคำขออนุญาตขายปุ๋ย

2.1 ขออนุญาตขายปุ๋ย (ขอใหม่) อ.ป.1

2.2 คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายปุ๋ย อ.ป.2

3.ใบคำขออนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย

3.1 คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ขอใหม่) วอ.7

3.2 คำขอต่ออายุใบอนุญาต วอ.9

4.ใบคำขออนุญาตค้ายาง

4.1 คำขอใบอนุญาตค้ายาง (ขอใหม่)

4.2 คำขอต่ออายุใบอนุญาตค้ายาง

5.ใบคำขออื่นๆ

5.1 แบบคำขอยกเลิกใบอนุญาต 

5.2 แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต

5.3 ตัวอย่างการกรอกใบคำขอต่างๆ 

5.4 หนังสือมอบอำนาจ