อัตรากำลัง

ข้าราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร

จำนวน 7 คน

1. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเกษตร (ชก./ชพ.)  จำนวน 3 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเกษตร (ชง.) จำนวน 2 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร

   จำนวน  21  คน

1.นักวิชาการเกษตร  จำนวน 8 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเกษตร  จำนวน 4 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 4 อัตรา
7. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา