ประวัติศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ก่อตั้งเมื่อ 13 สิงหาคม 2557 ตามกฎกระทรวงเรื่องการแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ลำดับที่ 9 สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ดังนี้

1. นายบุญธรรม ศรีหล้า ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่21 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2564

2. นายอภิชาติ เมืองซอง รักษาการในตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 8 ธันวาคม 2564

3. นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึง 16 กรกฏาคม 2566

4. นายอภิชาติ เมืองซอง ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ถึง ปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (UTM) 48P X:416681 Y:1714054 ห่างจากตัวจังหวัดยโสธร 44 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตามถนนสายแจ้งสนิท ยโสธร-อุบลราชธานี เลี้ยวขวา ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้วที่ กิโลเมตร 24 เข้าสู่ถนนสายคำเขื่อนแก้ว-ราษีไศล เดินทางต่ออีก 20 กิโลเมตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธรห่างจากกรุงเทพมหานคร 549 กิโลเมตร

การติดต่อสื่อสาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ตู้ ปณ.9 ปทจ.มหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทรศัพท์/โทรสาร 045 756816-7 อีเมล [email protected] facebook: ศวพ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย

สภาพพื้นที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร มีพื้นที่ทั้งหมด 350 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ดอนหนองพีสาธารณะประโยชน์ จำนวน 50 ไร่ และพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ 300 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนลอนราบ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 116 เมตร เดิมที่เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ต่อมาชาวบ้านคุ้ม ตำบลคูเมือง ได้มีมติเห็นชอบมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กรมวิชาการเกษตรใช้ประโยชน์