โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับประเทศ

รายละเอียด

16 resize

      สว.พ.4 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ โดยการนำของ ดร.อุดม  คำชา ผอ.สว.พ.4 แทนกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรแก่เกษตรกร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับประเทศ จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 - 29 ก.ค. 57 ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดฯ

อ่านเพิ่มเติม: โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจคืนความสุขให้ประชาชน

รายละเอียด

1 resize

     สว.พ.4 โดยนายประสิทธิ  ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สว.พ.4 แทน ผอ.สว.พ.4 และคณะเข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการแก่เกษตรกร ในงาน”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจคืนความสุขให้ประชาชน”  วันที่ 12-13 ก.ค. 2557 ณ. สนามหน้าสหกรณ์การเกษตร ตระการพืชผล จำกัด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม::::กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจคืนความสุขให้ประชาชน

งานวันแข่งขันสาวไหมระดับจังหวัด

รายละเอียด

3.1

     สวพ.4 ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันแข่งขันสาวไหมระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสุดารัตน์  วัชรคุปต์เหล่าวิชยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ

ภาพเพิ่มเติม : งานวันแข่งขันสาวไหมระดับจังหวัด

โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร

รายละเอียด

1 resize

     สว.พ.4  โดยนางนวลจันทร์  ศรีสมบัติ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ แทน ผอ.สว.พ.4 เข้าร่วมงานพิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557 ให้แกเกษตรกร อ.พิบูลมังสาหาร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนนโยบายปรองดองสมานฉันฑ์ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยวันที่ 2 ก.ค. 2557 ทำพิธีมอบ ณ ห้องประชุม อ.พิบูลมังสาหาร มี พลตรีวิษณุ  ไตรภูมิ ผบ.ทบ.ที่22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานพิธีมอบ และวันที่ 3 ก.ค. 2557 ทำพิธีมอบ ณ ห้องประชุม อ.ตระการพืชผล มีนายอุดร  ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบ

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร

งานคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชน

รายละเอียด

2.1

     สวพ.4 ร่วมจัดงานนิทรรศการและให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ

ภาพเพิ่มเติม : งานคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชน

หมวดหมู่รอง

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.