กิจกรรมงานวันดินโลก ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

Details

1679991 0

          วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นาย​ขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​ 4​ มอบหมายให้​นางว​ราภรณ์​ อุดม​ดี​ นัก​วิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ นายจิตติชัย ใหญ่ผา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ​คณะ เข้าร่วม​จัดนิทรรศการ ในกิจกรรมงานวันดินโลก (World soil day) ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด "ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต: Soil and water: a source of life" ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 ราย

1679992 0

1679993 0

1679994 0

1679995 0

1679996 0

1679997 0

1679998 0

1679999 0

1680000 0

1680001 0

1680002 0

1680003 0

1680004 0

1680005 0

1680006 0

1680007 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.