นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​พาณิชย์ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิดงาน​ Thailand​Tapioca​ Expo​ Korat​ 2024

Details

 

1698891 0

         นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​พาณิชย์ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิดงาน​ Thailand​Tapioca​ Expo​ Korat​ 2024 และงานเกษตรสุรนารี '67 ซึ่ง​จัด​ขึ้น​ระหว่าง​วันที่​ 12-16 มกราคม​ 2567​ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​สุรนารี อำเภอเมือง​ จังหวัด​นครราชสีมาในนามของกรมวิชา​การเกษตรโดยสำนักวิจัย​และ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​4 ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนา​การเกษตร​นครราชสีมา​ ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนา​การเกษตร​โนนสูง​ ศูนย์​วิจัย​พืชไร่​ระยอง​ สถาบัน​วิจัย​พืชไร่​และ​พืชพลังงาน​ทดแทน​ และกองวิจัย​และ​พัฒนาวิทยา​การหลัง​การเก็บเกี่ยวและแปรรูป​ผลิต​ผลทางการเกษตร​ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ​เผยแพร่​ผลงานวิจัย​ของกรมวิชา​การเกษตร​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​มันสำปะหลัง​ภายในส่วนนิทรรศการ​มันสำปะหลัง​ ณ อาคาร​สุรพัฒน์ 2 มีเกษตรกร​ผู้​ปลูก​มันสำปะหลัง​ ผู้ประกอบการ​ หน่วยงาน​ภาครัฐและเอกชน นักเรียน​นักศึกษา​ และผู้สนใจให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธของกรมวิชา​การเกษตร​อย่าง​เนืองแน่น​

1698197 0

1698891 0

1698892 0

1698893 0

1698894 0

1698896 0

1698897 0

1698898 0

1698899 0

1698900 0

1698901 0

1698902 0

1698903 0

1698904 0

1698905 0

1698906 0

1698907 0

1698908 0

1698909 0

1698910 0

1698911 0

1698912 0

1698913 0

1698914 0

1698915 0

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.