สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ 4 บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ขัอกฎหมายในการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

Details

68790 0

          วันที่ 29 มกราคม 2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 นายอิทธิพล บ้งพรม ผอ.กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ มอบหมายให้นายวีระพล พิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจุฑารัตน์  สายธนู นักวิชาการเกษตร และนายธนพล สระบัวคำ เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 การขอใบอนุญาตในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตและการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเพื่อการค้า และการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตปุ๋ย เนื่องด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG) กิจกรรมกองทุนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามหลัก BGC Model การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุนการผลิต มีปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้มาตรฐาน และเป็นการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ  ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเดชอุดม  จำกัด ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 คน

68796 0

68797 0

68798 0

68799 0

68801 0

68841 0

68838 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.