ร่วมจัดนิทรรศการ "หอมดี ที่กุดข้าวปุ้น "

Details

S 24084572 0

           วันที่ 30 มกราคม 2567 นาย​ขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​ 4​ มอบหมายให้​นางสาวมัตติกา ทองรส นัก​วิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การและ​คณะ เข้าร่วม​จัดนิทรรศการ และฐานเรียนรู้ ในงาน " หอมดีที่กุดข้าวปุ้น" ณ แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 7 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม​การให้แนะนำวิธีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตรและแนะนำการขอรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืช พร้อมทั้งแจกจ่าย ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย Bacillus subtilis (Bs) และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน จำนวน 100 ชุด เพื่อให้เกษตรสามารถนำไปใช้ในการผลิตพืช ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสมาชิกแปลงใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรรวมจำนวน 200 ราย

S 24084574 0

S 24084575 0

S 24084576 0

S 24084577 0

S 24084578 0

S 24084579 0

S 24084580 0

S 24084581 0

S 24084596 0

S 24084598 0

S 24084599 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.