การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2567 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

Details

69822 0

       วันที่ 29-30 มกราคม 2567 นายขจรวิทย์ พันธ์ุยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจำนวนแปลงในเขตรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เข้าขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 353 แปลง และแปลงที่ขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 105 แปลง

69823 0

69824 0

69825 0

69826 0

69827 0

69828 0

69829 0

69830 0

69831 0

69832

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.