สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร(GAP)

Details

70019 0

         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 นางพัฒณ์ณรี จำปากุล รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี มอบหมายให้นางสาววิภาพร เกียรตินิติประวัติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และนางสาวจรีรัตน์  ไชยรัตน์  เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) ให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 48 คน

70016 0

70017 0

70018 0

70020 0

70021 0

70022 0

70023 0

70024 0

70025 0

70026

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.