สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร(GAP)

Details

70613 0

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 นางพัฒณ์ณรี จำปากุล รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี มอบหมายให้นายเงิน อิทธิโรจน์ นักวิชาการเกษตร และนางสาวนฤมล  แก้วจันทร์  เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) ให้แก่เกษตรกรกลุ่มสมุนไพร GAP วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มสมุนไพร GAP  เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ณ ที่ทำการกลุ่มสมุนไพร GAP ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 คน

70605 0

70606 0

70607 0

70608 0

70609 0

70610 0

70611 0

70612 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.