การถ่ายทอด​ผลงานวิจัย​ประโยชน์และวิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม​ กรมวิชา​การเกษตร

Details

1

           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ในส่วนจัดแสดงนิทรรศการ​วิชาการ​ของสำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​ เขต​ที่​4 กรมวิชาการเกษตร ภายใน​งานเกษตรอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี​ นายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เข้าร่วมถ่ายทอด​ผลงานวิจัย​ประโยชน์และวิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม​ รวมทั้ง​แจกจ่ายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้เกษตรได้นำไปทดลองใช้ รวมทั้ง​การสาธิต​การแปรรูป​น้ำนม​จากถั่วลิสง​โดยนางสาว​วลีรัตน์ วรกาญจนบุญ นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​ สวพ.4 และคณะ ซึ่งงานเกษตร​อีสาน​ใต้​ จัด​ขึ้น​ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรแม่นยำ สู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”  ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ การสาธิตความรู้ด้านการเกษตร การจัดแสดงนิทรรศการด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.