สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.๒ บก.ปคบ.)

Details

LINE ALBUM Dose-บุรีรัมย์ ๒๔๐๒๒๐ 8 0

 

ตรวจยึด อายัด วัตถุต้องสงสัยว่าเป็นปุ๋ย ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นอันตรายตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตามการโฆษณาสินค้าเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทำแผนการตลาด และโฆษณาสื่อออนไลน์ ที่ปรากฎตามหน้าเพจชื่อบัญชีเพจ Dose สินค้าเกษตร เกรดพรีเมี่ยม-บริษัทหลักลิ้งก์เพจ และชื่อบัญชีเพจ Dose เอ็กซ์ตร้า นาโน 20 กุมภาพันธ์ 2567  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตร โดยนายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และนายอิทธิพล บ้งพรม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ ได้ประสานงานและมอบหมายให้ นางรัตติยา พวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ พร้อมทีมชุดปฏิบัติการพิเศษ สวพ.4 ประกอบด้วย นายวีระพล พิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ,นายชัยยศ สะท้านอาจ นิติกร,นายวีระชน นนทะไสย เจ้าพนักงานการเกษตร นายธนพล สระบัวคำ เจ้าพนักงานการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วย นายกิตติพัฒน์ ใจซื่อ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ,น.ส.จุรีรัตน์ คำธรรม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,นายสมศักดิ์ มัชฌิมาดิลก เจ้าพนักงานการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร บุรีรัมย์ นำโดย นายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.ธมน ทาบุดดา นักวิชาการเกษตร โดยการบูรณาการร่วมเจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.๒ บก.ปคบ.) ภายใต้การอำนวยการและสั่งการโดย พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.2 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.อุดมศักดิ์ แสงสุวรรณ รอง ผกก.๒ บก.ปคบ.,พ.ต.ท.ธีรภพ พันธุชาติ รอง ผกก.๒ บก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.ท.จำรูญ คำมา สว.กก.๒ บก.ปคบ.,พ.ต.ต.เสน่ห์ ใหม่พุ่ม สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคบ.,ด.ต.สุทธิรักษ์ โคช่วย,ด.ต.สายัณห์ นายะคุปต์,ด.ต.เดชวิชญ์ ศรีละโคตร,ด.ต.พรเทพ สังขาระ,ด.ต.อนันต์ ม้านสะอาด ได้ร่วมกันนำ หมายค้นของศาลจังหวัดนางรอง ที่ ค 20/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อมาตรวจค้น บริษัท โดส 456 จำกัด เลขที่ 787/102 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สืบเนื่องจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม แจ้งว่ามีการโฆษณาจำหน่ายสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์ Facebook ชื่อ"Dose สินค้าเกษตร เกรดพรีเมี่ยม - เพจบริษัท" จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีการโฆษณาจำหน่ายสินค้าจริง มีผลิตภัณฑ์ชื่อการค้า โดส Co2 ระบุข้อความบนฉลากป้องกันโรค และมีการโฆษณาขายสินค้าโดยระบุว่า กำจัดเชื้อราต่างๆ เช่น ราดำ ราชมพู รากเน่า โคนเน่า ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต จึงถือว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียน ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๕๖ บัญชี ๑ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ตามบัญชี ๑.๒ ลำดับที่ ๑๑ ระบุว่า สารสำคัญ จุลชีพ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญ หรือจุลชีพที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกัน กำจัด ทำลาย ควบคุมโรคพืช ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามนัยหนังสือที่แจ้งแล้วนั้น
   ผลการตรวจค้นพบ
     1.ผลิตภัณฑ์ชื่อการค้า โดส (DOSE) ออแกนิค แพลนท์ เอ็นฮันเชอร์โดส (Organic Plant Enhancer DOSE) บรรจุในขวดแก้ว ขนาดบรรจุ 180 มิลลิลิตร จำนวน 2,635 ขวด
     2.ผลิตภัณฑ์ชื่อการค้า โดส พลัส (DOSE PLUS) บรรจุในขวดแก้ว ขนาดบรรจุ 180 มิลลิลิตร จำนวน 2,215 ขวด
     3.ผลิตภัณฑ์ชื่อการค้า โดส เอ็กซ์ตร้า นาโน (DOSE EXTRA NANO) บรรจุในขวดแก้ว ขนาดบรรจุ 180 มิลลิลิตร จำนวน 3,960 ขวด
     4.ผลิตภัณฑ์ชื่อการค้า โดส ซีโอทู (CO2) บรรจุในขวดแก้ว ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร จำนวน 960 ขวด
     5.ผลิตภัณฑ์ชื่อการค้า โดส ฟาส (DOSE FAST) บรรจุในขวดแก้ว ขนาดบรรจุ 180 มิลลิลิตร จำนวน 1,510 ขวด
   เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบ ตามรายการที่ 1. ต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 รายการที่ 2-5 ต้องสงสัยว่าเป็นปุ๋ย ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรจึงได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ตรวจพบ (ตามสำเนาเอกสารการเก็บตัวอย่างแนบท้าย) นำส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 4 และเจ้าพนักงานตำรวจได้นำตัวอย่าง รายการที่ตรวจพบ รายการละ 3 ขวด ส่งพนักงานสอบสวน กก.๒ บก.ปคบ. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เจ้าพนักงานชุดดังกล่าวจึงได้ตรวจยึด/อายัด สิ่งของที่ตรวจพบทั้งหมดไว้ในที่เกิดเหตุ โดยมี มูลค่าของกลางราคาประมาณ 6,500,000 บาท

LINE ALBUM Dose-บุรีรัมย์ ๒๔๐๒๒๐ 9 0

LINE ALBUM Dose-บุรีรัมย์ ๒๔๐๒๒๐ 1 0

LINE ALBUM Dose-บุรีรัมย์ ๒๔๐๒๒๐ 5 0

LINE ALBUM Dose บุรีรัมย์ ๒๔๐๒๒๐ 2 0

LINE ALBUM Dose บุรีรัมย์ ๒๔๐๒๒๐ 6 0

LINE ALBUM Dose บุรีรัมย์ ๒๔๐๒๒๐ 7 0

LINE ALBUM Dose บุรีรัมย์ ๒๔๐๒๒๐ 10 0

LINE ALBUM Dose บุรีรัมย์ ๒๔๐๒๒๐ 12 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.