การพิจารณา​ประกวด​คัดเลือก​ศูนย์​เรียนรู้​การเพิ่​มประ​สิ​ท​ธิภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​ (ศพก.)​ ดีเด่น​ ระดับ​เขต​ ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ตอน​ล่าง​ ปี 2567

Details

1751093 0

        วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​ เขต​ที่​ 4 มอบหมายให้​นางว​ราภรณ์​ อุดม​ดี​ นัก​วิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ​ เข้าร่วม​การพิจารณา​ประกวด​คัดเลือก​ศูนย์​เรียนรู้​การเพิ่​มประ​สิ​ท​ธิภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​ (ศพก.)​ ดีเด่น​ ระดับ​เขต​ ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ตอน​ล่าง​ ปี 2567​ พร้อม​คณะกรรมการ​ระดับ​เขต​ ณ ศพก. เมือง​ศรีสะเกษ​ ของ​นายนัฏฐนิช ศรีคำภา ตำบล​หนอง​แก้ว​ อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ ซึ่ง​เป็น​ ศพก.หลักอำเภอเมือง​ โดย​มี​ ศพก.เครือข่าย​ 18 ศพก. กิจกรรม​เด่นของ ศพก. คือ การผลิต​พริกคุณภาพ​ในเชิงการค้า พร้อม​ทั้ง​เยี่ยม​ชม ศพก. เครือข่าย​ ที่นำองค์​ความรู้​ไปใข้ในการผลิต

1751094 0

1751122

1751095 0

1751096 0

1751097 0

1751098 0

1751099 0

1751100 0

1751101 0

1751102 0

1751103 0

1751104 0

1751105 0

1751106 0

1751107 0

1751108 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.