การเสวนา "ตัด ปัดดอก ชมหางแย้ แลสวนทุเรียนแสงแรกแห่งสยาม" แปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอ​น้ำยืน จังหวัด​อุบล​ราชธานี​

Details

S  19497014

       วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี มอบหมายให้นายบงการ พันธุ์เพ็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการ เข้าร่วมงาน  “ตัด ปัดดอก ชมหางแย้ แลสวนทุเรียนแสงแรกแห่งสยาม”  และร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 6 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 100 คน

S  19497015

S  19497016

S  19497017

S  19497018

S  19497019

S  19497029

S  19497030

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.