การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 3/2567 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

Details

76997 0

          วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 นายขจรวิทย์ พันธ์ุยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจำนวนแปลงในเขตรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เข้าขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 1,280 แปลง และแปลงที่ขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 51 แปลง

77013 0

76998 0

76999 0

77000 0

77001 0

77002 0

77003 0

77003 0

77004 0

77005 0

77006 0

77007 0

77007 0

77008 0

77009 0

77010 0

77011 0

77012 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.