การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ครั้งที่ 2/2567

Details

1802703 0 

         นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาหน่วยงาน นางสาววิยวรรณ บุญทัน ผู้อำนวยการกลุ่มระบบวิจัย และคณะ นางวิสุทธิดา ศรีดวงโชติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ นางสาวมณีรัตน์ รุจิณรงค์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติงานวิจัยเกษตร และนักวิจัยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 50 คน

1802704 0

1802705 0

1802706 0

1802708 0

1802709 0

1802716 0

1802717 0

1802718 0

1802719 0

1802720 0

1802721 0

1802723 0

1802722 0

1802725 0

1802726 0

1802727 0

1802728 0

1802729 0

1802730 0

1802731 0

1802732 0

1802733 0

1802734 0

1802735 0

1802736 0

1802737 0

1802738 0

1802739 0

1802740 0

1802741 0

1802742 0

1802744 0

1802745 0

1802746 0

1802747 0

1802748 0

1802749 0

1802752 0

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.