หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ ศพก.ดอนหมู อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

Details

121203

       วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 นายปรีชา พันวา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี ในพื้นที่ ศพก.ดอนหมู อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี และได้ลงพื้นที่ด่านตรวจพืชช่องเม็กเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์  และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในการนี้ นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ได้มอบหมายให้ นางโสภิตา สมคิด รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างร่วมลงพื้นที่ และนายเฉลี่ยว ผาบุญ หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องเม็ก ได้รายงานสถานการณ์การส่งออก-นำเข้าพืช และการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการฯ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชช่องเม็ก

121200

121221

121224

121225

121227

121255

121255

126601

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.