การฝึกอบรม​โครงการ​ส่งเสริม​การ​ผลิต​สินค้า​เกษตร​อินทรีย์​ ปี 2567 จังหวัด​อุบล​ราชธานี​

Details

1812386 0

           นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นประธานในการฝึกอบรม​ โครงการ​ส่งเสริม​การ​ผลิต​สินค้า​เกษตร​อินทรีย์​ ปี 2567 กิจกรรม​ส่งเสริม​การ​ผลิต​พืช​ผัก​อินทรีย์​ หลักสูตร​ นวัตกรรม​เทคโนโลยี​การผลิต​ผัก​อินทรีย์​แบบ​ครบ​วงจร​ งบกลุ่ม​จังหวัด​ภาค​ตะวันออกเฉียงเหนือ​ตอน​ล่าง​ 2 รุ่น​ที่​ 1 วัตถุประสงค์​เพื่อ​ให้​เกษตรกร​สามารถ​นำความรู้​ที่​ได้​รับไปปรับ​ใช้​ใน​การ​ประกอบอาชีพ​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ​ต่อไป ผ่านการบรรยาย​และฝึกปฏิบัติ​จริง รวมทั้ง​แลกเปลี่ยน​มุมมอง​ในการจัดการผลิตและการรวมกลุ่ม​การผลิต โดยมีคณะ​วิทยากรจาก สวพ.4 นำโดยนางว​ราภรณ์​ อุดม​ดี​ นัก​วิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ​ และเกษตรกร​ต้นแบบ นางวันดี อุวิทัศ ประธาน​กลุ่ม​ผักและสมุนไพร​อินทรีย์​อำเภอ​บุณฑริก​ ผู้​เข้า​รับ​การ​อบรมประกอบด้วย​เกษตรกร​กลุ่ม​พืชผักอินทรีย์​บ้าน​โนนเมืองน้อย จำนวน 20 ราย ณ ที่ทำการกลุ่ม​พืช​ผักอินทรีย์​บ้านโนนเมืองน้อย หมู่​ที่ 11 ตำบล​คูเมือง​ อำเภอ​วาริน​ชำราบ จังหวัด​อุบล​ราชธานี​​ ในการนี้ได้รับเกียรติ​จาก​นางคำตัน บุญ​กาญจน์ เกษตร​อำเภอ​วาริน​ชำราบ และเจ้าหน้าสำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​วาริน​ชำราบเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

1812387 0

1812388 0

1812389 0

1812390 0

1812391 0

1812392 0

1812393 0

1812394 0

1812395 0

1812396

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.