โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตรเกษตรอาสา ประจำปีงบประมาณ 2567

Details

S  189800456 0

               วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ จัดอบรม หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรู้ตามพระราชบัญญัติ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ประกอบด้วย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาระสำคัญตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ปุ๋ย 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมยาง 2542 มาตรการการตรวจสอบ ควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การเลือกใช้ หลักการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การสร้างเครือข่ายสารวัตรเกษตร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวเพื่อให้สารวัตรเกษตรอาสาทำหน้าที่ประสานงานและเป็นตัวแทนของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม อำเภอพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมพิธิเปิดและร่วมสังเกตการณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีผลการฝึกอบรมโครงการสารวัตรเกษตรอาสาดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมทุกราย

S  189800457 0

S  189800458 0

S  189800459 0

S  189800460 0

S  189800461 0

S  189800454 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.