สวพ.4 ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567

Details

435909 0

       วันที่่ 24 พฤษภาคม 2567 นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้ นายสมหวัง ประเสริฐโส ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต GAP พืช การผลิตพืชอินทรีย์ ให้คำปรึกษา และให้บริการคลินิกพืช รวมทั้งแจกจ่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น Bt, Bs, แหนแดง เป็นต้น ณ ที่ว่าการอำเภอนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา  โดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการในครั้งนี้ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ. ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน เกษตรกร และผู้สนใจร่วมงานประมาณ. 200 คน

435908 0

435961 0

435963 0

435969 0

435915 0

435895 0

435903 0

435916 0

435964 0

435970 0

435973 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.