การฝึกอบรม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567

Details

1820519 0

      วันที่​ 27 พฤษภาคม​ 2567 นาย​ขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​ เขต​ที่​ 4 มอบหมายให้​นาง​ว​ราภรณ์​ อุดม​ดี​ นัก​วิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ​ และ​คณะ​จัดฝึกอบรม​โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน และยกระดับสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมเวชสำองค์”ณ ศพก.เครือข่ายอำเภอบุณฑริก (อุวิทัศฟาร์ม) ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดย​มี​เกษตรกร​ผู้​ปลูก​สมุนไพร​เข้าร่วม​อบรม​ 25 ราย โดยแบ่งเป็น​ส่วนภาคบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการผลิต​และ​ใช้ประโยชน์​ชีวภัณฑ์ ได้แก่​ Bs บีที เห็ดเรืองแสง​สิ​ริน​รัศมี​ แหนแดง และปุ๋ยชีวภาพ​พีจีพีอาร์​-วัน และการแปรรูป​สมุนไพร​อย่าง​ง่าย ได้แก่​ ข้าวเกรียบ​บัวบก เจลบำรุง​ผิวบัวบก และสบู่เหลวบัวบกในส่วน​ของ​การ​แปรรูป​มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หวังดี รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน และอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้​เกียรติ​เป็น​วิทยากร​

1820520 0

1820521 0

1820522 0

1820523 0

1820524 0

1820525 0

1820526 0

1820527 0

1820528 0

1820529 0

1820530 0

1820531 0

1820532 0

1820533 0

1820534 0

1820535 0

1820536 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.