โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Details

S  26402841 0

 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แปลงใหญ่สมุนไพร)  นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จึงมอบหมายให้นางสาวมัตติกา ทองรส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้บุคคลภายนอก ในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรและจัดการแปลงสมุนไพร " ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 8 บ้านเปือย  ต.บุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งสาธิตการผลิตชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพอย่างง่ายให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการผลิตสมุนไพรต่อไป ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ สปก พร้อมเกษตรกร ร่วมงานจำนวน 35 คน

S  26402843 0

S  26402844 0

S  26402845 0

S  26402846 0

S  26402847 0

S  26402848 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.