การประชุม​เชิงปฏิบัติการ​จัดทำ​แผน​ปฏิบัติการโครงการระบบการผลิตข้าวที่ยั่งยืนแบบองค์รวม (ISRL)​

Details

1821204 0

      นาย​ขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​ เขต​ที่​ 4  มอบหมายให้​นาง​ว​ราภรณ์​ อุดม​ดี​ นัก​วิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ​ เข้าร่วม​ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​จัดทำ​แผน​ปฏิบัติการโครงการระบบการผลิตข้าวที่ยั่งยืนแบบองค์รวม ( Inclusive sustainable rice landscape: ISRL) ณ ห้องประชุมปทุมวัน โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 โดยมี นายนาวิน ป้องกัน เกษตร และสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดยศูนย์​เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ)​ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก (Global environment facility: GEF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการระบบการผลิตข้าวที่ยั่งยืนแบบองค์รวมร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​ จำนวน 50 คน มีเป้าหมายหลักในการเพิ่มมาตรฐานการเกษตรที่ยั่งยืนผ่าน การใช้วิธีการจัดการภูมิเวทแบบบูรณาการ โดยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งกำหนดพื้นที่ดำเนินงาน ใน 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเชียงราย ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2566-2570 โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีเป้าหมายดำเนินการ 11 อำเภอ เกษตรกรจำนวน 32,500 ราย

1821205 0

1821206 0

1821207 0

1821208 0

1821209 0

1821210 0

1821211 0

1821212 0

1821213 0

1821214 0

1821215 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.