การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 5/2567 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

Details

85369 0

        วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 นายขจรวิทย์ พันธ์ุยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4  ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจำนวนแปลงในเขตรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เข้าขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 1,204 แปลง และแปลงที่ขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 119 แปลง

85370 0

85371 0

85372 0

85373 0

85374 0

85375 0

85376 0

85377 0

85378 0

85379 0

85380 0

85381 0

85382 0

85383 0

85384 0

85385 0

85386 0

85387 0

85389 0

85391 0

85392 0

85393 0

85394 0

85396 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.