โครงการประยุกต์ใช้เกษตรอัจฉริยะในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2567

รายละเอียด

448545007 489191690285504 6633823079349687782 n

         วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี มอบหมายให้นายบงการ พันธุ์เพ็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการประยุกต์ใช้เกษตรอัจฉริยะในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกร อันได้แก่ เทคโนโลยีการให้นำ้ไม้ผลด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โรงเรือนผักอัจฉริยะ รวมทั้งเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีปุ๋ยหมักเติมอากาศ และเทคโนโลยีอื่นๆ ภายใต้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งโครงการฯนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ นางสาวรัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวม 50 คน

448477509 489191746952165 5616775752843695741 n

448550392 489191713618835 1833893222202011440 n

448549180 489192480285425 7628808514939399305 n

448507780 489192433618763 8271675123370304818 n

448477539 489191803618826 1695370782467873382 n

448721620 489191896952150 4585017291492827359 n

448508826 489191826952157 2512487262662485691 n

448722170 489192276952112 44223869133628596 n

448507071 489192246952115 4842604454190004882 n

448545909 489192160285457 6471417906080973556 n

448542054 489192190285454 6166861544719756796 n

 

448504070 489192216952118 6490413292861237993 n

448506147 489192376952102 6431530422108442098 n

448478238 489192310285442 5248145917875978612 n

448510278 489192343618772 386026529918574566 n

448549774 489192413618765 3281384302336164357 n

448602997 489191980285475 5459226753532047022 n

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.