Display # 
Title Author Hits
โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Written by กิตติภัทร บุคจำปา 29
โครงการเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพื้นที่ 7 สภาพภูมินิเวศน์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Written by กิตติภัทร บุคจำปา 47
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง Written by กิตติภัทร บุคจำปา 42
การผลิตพืชในพื้นที่นาโดยใช้แหล่งน้าในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Written by รณรงค์ รุ่งเรือง 845
องค์ความรู้การปลูกข้าวโพดฟักสดหลังนาและการปลูกถั่วลิสงหลังนา ในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ Written by กิตติภัทร บุคจำปา 955
การจัดการความรู้ การใช้ Bs เพื่อการผลิตพืช Written by กิตติภัทร บุคจำปา 6064
แผ่นพับ Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1507
รวมเล่ม Km เห็ดเรืองแสง Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1460
ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากปม Written by Super User 5039
การผลิตปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ Written by กิตติภัทร บุคจำปา 7078
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.