แบบฟอร์มขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต(อับเดตล่าสุด)

Details

แบบฟอร์มขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิตสวพ.4 icon new

1) แบบฟอร์มของส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

       1.1)แบบฟอร์มหนังสือขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์(สำหรับภายในหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร)

        1.2)แบบฟอร์มหนังสือขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์(สำหรับเกษตรกร/นักศึกษา/หน่วยงานภายนอกกรมฯ)

2) แบบฟอร์มประกอบการนำส่งตัวอย่างแยกตามรายการตรวจวิเคราะห์
    (ผู้ส่งตัวอย่างจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดตัวอย่างทุกครั้ง ประกอบแบบฟอร์มขอส่งตัวอย่างในข้อ 1)

        2.1) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างดินและน้ำเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์

       2.2) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างพืชเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารความชื้น และน้ำหนักแห้ง

       2.3) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพืชและปัจจัยการผลิต*

       2.4) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์วัตถุอันตรายทางการเกษตร *

       2.5) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิตพืชและปัจจัยการผลิต*

       2.6) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างพืชเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช

       2.7) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์โลหะหนักในผลผลิตพืชและปัจจัยการผลิต*

       2.8) แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์ปุ๋ย*

3. คู่มือการให้บริการ

     3.1) คู่มือการให้บริการตรวจสอบสารพิษตกค้าง

     3.2) คู่มือการให้บริการตรวจสอบวัตถุอันตรายทางการเกษตร

     3.3) คู่มือการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์

     3.4) คู่มือการสุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ

     3.5) คู่มือการให้บริการตรวจสอบโลหะหนัก

     3.6) คู่มือการให้บริการตรวจสอบจุลินทรีย์ปนเปื้อน

     3.7) คู่มือการให้บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบปุ๋ย

4. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ

     4.1) แบบฟอร์มการทบทวนข้อตกลงการบริการทดสอบ

     4.2) แบบฟอร์สแสดงความคิดเห็นในการให้บริการทดสอบ

 5. แบบฟอร์มขอแก้ไขรายงานผล และ แบบฟอร์มขอสำเนารายงานผล

 

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ 

    1) ผู้ส่งตัวอย่างกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์ตาม

        แบบฟอร์มที่ 1.1 (สำหรับหน่วยงานในกรม) หรือ

        แบบฟอร์มที่1.2 (สำหรับเกษตรกร/นักศึกษา/หน่วยงานภายนอกกรมฯ) 

   2) ผู้ส่งตัวอย่างต้องกรอกแบบฟอร์มประกอบการนำส่งตัวอย่างตามชนิดรายการที่จะตรวจวิเคราะห์ทุกครั้ง

        ตามแบบฟอร์มที่2  (2.1-2.8) ขึ้นอยู่กับว่าต้องการตรวจวิเคราะห์อะไรบ้าง 

       (หากไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ 2 ห้องปฏิบัติการจะไม่ดำเนินการตรวจวิเคราะห์) 

       * หมายเหตุเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025

 

 

 

                                                ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ

                                                       กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

                                                             สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

                                                                    โทรศัพท์/โทรสาร 045-252858

Time

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.