เอกสารเผยแพร่การเงิน

Details
ลำดับที่ รายละเอียด Download
1 เอกสารเผยแพร่งานการเงิน ปีงบประมาณ 2560 "Click"
 2 เอกสารเผยแพร่งานการเงิน ปีงบประมาณ 2562  เอกสารเผยแพร่62 
3 เอกสารเผยแพร่งานการเงิน ปีงบประมาณ 2563 เอกสารเผยแพร่63
4 เอกสารเผยแพร่งานการเงิน ปีงบประมาณ 2564 เอกสารเผยแพร่64
5 เอกสารเผยแพร่งานการเงิน ปีงบประมาณ 2565 เอกสารเผยแพร่65
6 เอกสารเผยแพร่งานการเงิน ปีงบประมาณ 2565
(เพิ่มเติม)
เอกสารเผยแพร่65
7 เอกสารเผยแพร่งานการเงิน ปีงบประมาณ 2566

เอกสารเผยแพร่66

8 เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญฯ

เอกสารเผยแพร่66

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.