แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และพืชอินทรีย์

Details

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการที่จะขอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และพืชอินทรีย์ ภายใต้สถานะการณ์การระบาดของโควิด-19 สวพ.4 จึงขอส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครขอการรับรองแหล่งผลิตเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และส่งแบบคำขอกลับมาที่ สวพ.4 ทางไปรษณีย์ และ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์ ,GAP พืช

GAP พืช 

 pngwing.com 1 Arrow 1. แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)
pngwing.com 1 Arrow 2. แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)
pngwing.com 1 Arrow 3. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP (สำหรับกลุ่ม)
pngwing.com 1 Arrow 4. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว) 
pngwing.com 1 Arrow 5. แบบคำขอยกเลิกการรับรอง
pngwing.com 1 Arrow 6. แบบคำขอหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือขอแก้ไขข้อมูลการรับรอง
pngwing.com 1 Arrow 7. หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช
pngwing.com 1 Arrow 8. หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

 

พืชอินทรีย์ 

 pngwing.com 1 Arrow 1. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว) 
pngwing.com 1 Arrow 2. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์(สำหรับกลุ่ม) 
pngwing.com 1 Arrow 3. หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช
 pngwing.com 1 Arrow 4. หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

 

โรงคัดบรรจุ/แปรรูปพืชอินทรีย์ 

 pngwing.com 1 Arrow 1. แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์
pngwing.com 1 Arrow 2. แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์


กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี : โทร.045-959669 ต่อ 407 (ในวันและเวลาราชการ)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.